Mentorschap zorgt voor een optimale kwaliteit van leven!

Iedereen streeft naar optimaal welzijn. Onder welzijn verstaan we de lichamelijke, geestelijke en sociale aspecten van uw leven. Het kan zijn dat u niet (meer) in staat bent om uw eigen welzijn te behartigen. Vaak neemt de familie die zorg dan over. Maar misschien is er geen familie. Of vindt u het niet prettig als familieleden zich bezighouden met uw persoonlijke zaken. In die gevallen kunt u een mentor inschakelen.

Wat doet een mentor?

De mentor ziet toe op de kwaliteit van de geboden zorg, behandeling en begeleiding. Hij/zij controleert ook of de afgesproken zorg daadwerkelijk geleverd wordt. Daarom is er regelmatig contact met u. Om te kijken hoe het gaat en wat u nog nodig heeft, maar ook voor het nemen van gezamenlijke beslissingen. Een mentor is onafhankelijk Een mentor kent u en uw persoonlijke situatie, maar is daar niet emotioneel bij betrokken. Het resultaat? Een onafhankelijk advies of besluit.

Wanneer kunt u een mentor inschakelen?

U kunt de hulp van een mentor inroepen als u uw eigen belangen niet kunt behartigen. Bijvoorbeeld door • een psychiatrische stoornis • een verstandelijke beperking • een lichamelijke beperking • niet aangeboren hersenletsel • dementie U kunt een mentor tijdelijk of voor een langere periode inschakelen.

Het stappenplan bij het aanvragen van een mentor

 1. Elke aanvraag start met een intakegesprek. Daarbij leren we u en uw persoonlijke situatie kennen.
 2. Samen met u en/of uw naasten vragen we bij de kantonrechter mentorschap aan.
 3. Als de kantonrechter akkoord gaat met de aanvraag, dan schrijven we alle zorgaanbieders aan. We vragen ze dan om alle post wat betreft zorg, behandeling en begeleiding naar de mentor te sturen.
 4. Vervolgens maken we een plan van aanpak. Hierin leggen we alle afspraken tussen u en uw mentor vast.
 5. Er is regelmatig contact tussen uw mentor en u (of uw naasten). Daarbij bespreekt u hoe het gaat en wat u nodig heeft. Door dit regelmatige contact leert u elkaar beter kennen, met als doel een vertrouwensband op te bouwen. De mentor kan daardoor steeds beter inschatten hoe hij/zij uw belangen het beste kan behartigen. Ook op momenten dat u dat zelf niet (meer) kunt aangeven.
 6. De mentor onderhoudt namens u contacten met de mensen die bij uw zorg betrokken zijn, zoals artsen, begeleiders en overige professionals. Uiteraard bespreekt de mentor de uitkomsten met u en uw naasten.

De kernwaarden voor goed mentorschap van Profez

 • Mentorschap is een kwestie van vertrouwen. Dat realiseren we ons als geen ander. Bij mentorschap gaan we daarom uit van de volgende kernwaarden:.
 • U houdt zoveel mogelijk zelf de regie over uw leven.
 • Onze mentoren streven ernaar dat u een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven heeft.
 • U en uw mentor communiceren open, gelijkwaardig en begrijpelijk met elkaar.
 • Onze mentoren houden hun vakkennis continu op peil.
 • Profez schept alle voorwaarden waaronder de mentoren goed mentorschap kunnen uitvoeren.

We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over het mentorschap. Neem gerust contact met ons op. We vertellen u graag meer.

Postbus 132
7570 AC Oldenzaal

Bezoekadres Profez BV
Welbergweg 23
7556 PE Hengelo
Alleen op afspraak